ANBI Stichting Fondsenwerving Museum Spakenburg

Naam: Stichting Fondsenweving Museum Spakenburg


RSIN nummer: 8170.96.772


Contactgegevens: Stichting Fondsenwerving Museum Spakenburg, Oude Schans 47-63, 3752 AH Bunschoten-Spakenburg.

Banknummer: NL53 RABO 0126 2799 15


Bestuurssamenstelling: voorzitter: H. van Diermen, secretaris: T. Koelewijn, penningmeester C. de Jong. 
Leden: mw. W. Blokhuis-Poort, mw. H. Kuis-Koelewijn, W. Koelewijn, mw. C. Hagelen.

Doelstelling: 
De doelstelling van de Stichting Fondsenwerving Museum Spakenburg is vastgelegd in de statuten en luidt:
De stichting heeft ten doel:
Het werven van gleden ten behoeve van de exploitatie van de stichting Museum Spakenburg, gevestigd te Bunschoten
Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan: 
 De hoofdlijn van het beleid is het werven van gelden ten behoeve van Museum Spakenburg en is overigens gelijk aan het beleidsplan van Museum Spakenburg.

Beloningsbeleid: 
De Stichting Fondsenwerving Museum tracht haar doelstellingen en het daarop gebaseerde beleidsplan te verwezenlijken met enkele beroepskrachten die werkzaam zijn voor Museum Spakenburg en voorts met vrijwilligers. Vergoedingen, anders dan voor aantoonbaar gemaakte kosten ten behoeve van de stichting, worden niet verstrekt. Wel kan aan vrijwilligers een vergoeding worden verstrekt die overigens niet hoger is dan de wettelijk toegestane vrijwilligersvergoedingen.
 
Uitgeoefende activiteiten
De activiteiten van de stichting Fondswerving zijn uitsluitend het werven van gelden ten behoeve van Museum Spakenburg.

Financiële gegevens

Winst- en verliesrekening

2017

2016

   

Netto omzet

0

31949

Inkoopwaarde van de omzet

0

11347

Brutomarge

0

20602

Overige bedrijfsopbrengsten

23600

22600

Som der Bedrijfsopbrengsten

23600

43202

 

 

 

Som der bedrijfskosten

22347

22703

Bedrijfsresultaat

1253

20499

Rentebaten

22

229

Som der financiële baten en lasten

-528

-781

 

 

 

Resultaat voor uitgaven doel stiching

747

19718

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans

31-12-201

7

31-12-2016

 

31-12-2017

31-12-2016

Activa

 

 

Passiva

 

 

Vaste activa

 

 

Eigen vermogen

 

 

Inventaris

0

1387

Alg. reserve

20765

20018

 

 

 

 

 

 

Voorraden

0

7959

Voorzieningen

 

 

Vorderingen

9515

693

Overige voorzieningen

140000

120000

Liquide middelen

156.564

175.045

 

 

 

 

 

 

Kortlopende schulden

5314

45066

Totaal

166079

185.084

Totaal

166079

185.084

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële gegevens.pdf download

jaarverslag2017klein.pptx