ANBI

Museum Spakenburg is een ANBI, dat wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling.
In verband hiermee worden hieronder de gegevens vermeldt die ten behoeve van deze status op onze website moeten staan.

Naam: Stichting Museum Spakenburg
 RSIN nummer: 804573323
Contactgegevens: Stichting Museum Spakenburg, Oude Schans 47-63, 3752 AH Bunschoten-Spakenburg.
Banknummer: NL49RABO 0311 4354 24
Bestuurssamenstelling: voorzitter: T. Koelewijn, secretaris: W. de Graaf, penningmeester C. de Jong. 
Leden: mw. W. Blokhuis-Poort, mw. H. Kuis-Koelewijn en W. Koelewijn


 
Doelstelling: 
De doelstelling van de Stichting Museum Spakenburg is vastgelegd in de statuten en luidt:
‘Het inrichten, beheren en exploiteren van een museum, teneinde het cultuurhistorisch erfgoed van de woongemeenschappen in de gemeente Bunschoten te bewaren.’
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
Het exposeren, verzamelen, conserveren en bewaren van kledingstukken en voorwerpen met betrekking tot de lokale geschiedenis, de folklore en de volkskunst;
Het geven van voorlichting en informatie, alsmede de educatieve begeleiding van museumbezoekers;
Het vernieuwen van de kennis en het verlevendigen van de belangstelling met betrekking tot de klederdracht, de visserij, het boerenbedrijf, de ambachten en andere aspecten van de lokale historische cultuur.
Beleidsplan: 
Het beleid voor Museum Spakenburg is vastgelegd in het Beleidsplan 2015-2010. In dit beleidsplan is de visie en missie als volgt verwoord:

Missie en visie

Voor de komende beleidsperiode 2015-2020 is de missie van het museum als volgt geformuleerd:

Museum Spakenburg wil met behulp van de eigen collectie de geschiedenis en cultuur van de gemeente Bunschoten op aansprekende wijze laten (her-)leven en de verbondenheid van de bewoners met haar eigen omgeving in heden en verleden tonen, leren kennen en laten ervaren. Dit door presentaties en demonstraties waarmee toeristen en inwoners van de gemeente Bunschoten worden geïnspireerd.

Deze missie bevat drie kernaspecten:

1. het cultuurhistorisch aspect;

2. de wijze waarop de informatie wordt overgebracht, namelijk door middel van beleving en presentatie (zien, horen, weten, voelen);

3. het museale aspect.

Ad 1. De verbondenheid geeft niet alleen ‘het vastzitten aan’, maar geeft ook liefde en verknochtheid aan. Leren kennen staat voor de educatieve taak en het laten ervaren voor de beleving. Het museum wil het eigen karakter van de gemeente Bunschoten over brengen op de bezoeker, maar ook de afhankelijkheid van de elementen in het dagelijks leven en beroep. De verhalen over klederdracht, het boerenleven, visserij, visroken en tanen en de ondernemingsgeest van de bevolking, zijn de verbinding tussen heden en verleden.

Ad 2. Bij mensen die dingen ervaren, blijft de kennis beter behouden en wordt er met plezier aan een museumbezoek teruggedacht. Het gaat om het ervaren en beleven als methode om de gewenste kennis en informatie over te brengen.

Ad 3. Het derde onderdeel betreft het museale aspect. Museum Spakenburg staat midden in de samenleving en brengt onderwerpen dichtbij de bezoekers. Hierbij is de internationaal overeengekomen gedragscode voor museale beroepsethiek (ICOM-definitie) het uitgangspunt en de norm. Het goed beheren en ontsluiten van de collectie en deze beschikbaar stellen aan het publiek is een basisvoorwaarde voor alles wat het museum onderneemt.

Het complete beleidsplan is hierbij opgenomen.

Beloningsbeleid:
De Stichting Museum tracht haar doelstellingen en het daarop gebaseerde beleidsplan te verwezenlijken met enkele beroepskrachten en voorts met vrijwilligers. Vergoedingen, anders dan voor aantoonbaar gemaakte kosten ten behoeve van de stichting, worden niet verstrekt. Wel kan aan vrijwilligers een vergoeding worden verstrekt die overigens niet hoger is dan de wettelijk toegestane vrijwilligersvergoedingen.

Uitgeoefende activiteiten
De activiteiten van het museum zijn beschreven in een Jaarverslag. Dit jaarverslag is op de website te raadplegen.

Financiële gegevens

Winst- en verliesrekening 

2017

   
Netto omzet 

81.816

Inkoopwarede van de omzet 

15.167

Brutomarge 

66.649

Overige bedrijfsopbrengsten 

160.013

Som der Bedrijfsopbrengsten 

226.662

   
Overige bedrijfskosten

154.756

 
Lonen en salarissen

54.638

 
Soc. Lasten en pensioenen

16.333

 
Afschrijvingen

2.282

 
Som der bedrijfskosten 

228.009

Bedrijfsresultaat 

-1347

Rentebaten

355

 
Rentelasten

-277

 
Som der financiële baten en lasten 

78

   
Resultaat Boekjaar 

-1.269

   
   
Balans31-12-2017    
Activa  Passiva  
Vaste activa  Eigen vermogen  
Inventaris

7.351

 Alg. reserve 

2.287

Voorraden

8369

    
Vlottende activa  Voorzieningen  
Vorderingen  Overige voorzieningen 

154.178

Handelsdebiteuren

841

    
Vorderingen

4.232

 Kortlopende schulden  
Belastingen/soc. Verzekeringen

11.790

 Handelscrediteuren

14.253

 
Overlopende activa

6.766

 Overlopende passiva

18.873

 
  

23629

  

33.126

      
Liquide middelen 

150.242

   
      
      
Totaal 

189.591

Totaal 

189.591

      
      

beleidsplan2015-2020.pdf

jaarverslag2017klein.pptx

jaarverslag2015.pdf